Progress Report

Weekly
Report

Download

Monthly
Report

Download

Quaterly
Report

Download

Yearly
Report

Download

स्वत: प्रकाशन हुने सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण
Report

Download

स्वत:प्रकाशन हुने सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक विवरण
Report

Download

खगेन्द्र सुवेदी

Senior Labour Officer, Biratnagar, Morang, Nepal